ZAKUP BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

§ 1

Definicje

Regulamin niniejszy Regulamin Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu dotyczący wydarzeń, których organizatorem jest Centrum Kultury Dwór Artusa
Centrum Kultury Dwór Artusa samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr 4011/4/95 prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń, nr NIP 956-23-58-013, z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
Centrum /Organizator Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
Wydarzenia spektakle, koncerty i inne wydarzenia artystyczne, organizowane przez Centrum Kultury Dwór Artusa
Kupujący korzystający z systemu sprzedaży tradycyjnej (kasa) i online Centrum

§2

 1. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad uczestnictwa w wydarzeniach.
 2. W przypadku wydarzeń, na które jest wstęp bezpłatny, udział w wydarzeniu oznacza również zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu w zakresie przepisów porządkowych.

§ 3

 1. Bilety na wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury Dwór Artusa są dostępne w kasie Dworu Artusa (Rynek Staromiejski 6) i/lub przez Internet – artus.torun.pl i inne serwisy biletowe wskazane każdorazowo przez Organizatora.
 2. Kasa czynna na godzinę przed każdą imprezą biletowaną w miejscu odbywania się wydarzenia.
 3. Zasady sprzedaży biletów przez stronę internetową Organizatora określa Regulamin sprzedaży biletów online.

§ 4

 1. Do wejścia na koncert uprawnia wyłącznie oryginalny bilet zakupiony u Organizatora lub za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub innego serwisu biletowego wskazanego każdorazowo przez Organizatora. Zakupienie biletu u osób postronnych powoduje ryzyko nabycia biletu podrobionego, który nie uprawnia do wejścia na koncert.
 2. Zwrot biletów możliwy jest nie później niż pół godziny przed danym wydarzeniem po okazaniu biletu oraz paragonu.
 3. Zwrot pieniędzy przysługuje w przypadku odwołania koncertu lub za zgodą Organizatora.
 4. Kasa biletowa nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych przez Internet oraz i inne serwisy biletowe wskazane każdorazowo przez Organizatora.
 5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

§ 5

 1. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom (do 26. roku życia), emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, posiadaczom Karty Absolwenta UMK, Toruńskiej Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny (zarówno Toruńskiej, jak i Ogólnopolskiej) oraz Karty Moja Starówk@.
 2. Podczas zakupu Kupujący bez wezwania okazuje dokument uprawniający go do zniżki. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić osoby wchodzące na wydarzenie o okazanie dokumentu uprawniającego do zniżki. Centrum ma prawo odmówić wejścia osobom nieuprawnionym do zniżki.
 3. Dzieciom do ukończenia 4. roku życia przysługuje wstęp bezpłatny na wydarzenia Organizatora pod warunkiem, że dziecko siedzi na kolanach opiekuna.
  a) Wstęp bezpłatny nie dotyczy wydarzeń dedykowanych dzieciom.
  b) Opiekun dziecka na wezwanie Organizatora powinien okazać dokument stwierdzający wiek dziecka (np. książeczkę zdrowia dziecka lub paszport).
 4. W przypadku poszczególnych wydarzeń Dyrektor może udzielić dodatkowych zniżek przed wprowadzeniem do sprzedaży danego wydarzenia.

§ 6

 1. Kasa biletowa przyjmuje rezerwacje biletów. Warunkiem dokonania rezerwacji jest:
 • kontakt telefoniczny (+48 56 655 49 29) lub mailowy (bilety@artus.torun.pl) – należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, liczbę rezerwowanych miejsc oraz datę imprezy
 • otrzymanie odpowiedzi potwierdzającej rezerwację
 • odbiór biletów w kasie Dworu Artusa najpóźniej 3 dni robocze przed imprezą, nie licząc dnia imprezy. Nieodebrane w terminie rezerwacje tracą ważność
 1. Wcześniejsza rezerwacja biletów nie uprawnia do odbioru ich w dniu koncertu w niższej, przedsprzedażowej cenie.

§ 7

 1. Uczestnik koncertu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Organizatora.
 2. Szatnia jest obowiązkowa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie organizowanych wydarzeń oraz za cenne przedmioty pozostawione w szatni.
 4. W Centrum oraz na terenie wydarzeń organizowanych przez Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren organizowanego koncertu osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowującym się agresywnie.
 6. Na teren koncertów nie wolno wnosić broni oraz jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia innych uczestników wydarzenia.
 7. W przypadku, gdy uczestnik koncertu stanowi zagrożenie dla innych osób, może zostać usunięty z terenu koncertu.
 8. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren koncertów.
 9. Zakazuje się wnoszenia na teren koncertów organizowanych przez Centrum Kultury swojego alkoholu i jedzenia (w szczególności lodów).
 10. Zabrania się wnoszenia i używania profesjonalnego sprzętu AV oraz aparatów fotograficznych (z zoomem optycznym powyżej x6).
 11. Podczas koncertów obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz rejestrowania audiovideo, chyba że zostanie ogłoszone inaczej.
 12. Podczas koncertów obowiązuje nakaz wyciszenia telefonów komórkowych.
 13. Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz w strefie oddziaływania intensywnego oświetlenia o dużej mocy.
 14. Zakazuje się sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych w obrębie organizowanych wydarzeń bez zgody Organizatora.

§ 8

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej artus.torun.pl oraz do wglądu w kasie biletowej Centrum.
 2. Wszystkie informacje na temat programu, cennika oraz godzin pracy działu artystycznego oraz kasy biletowej Centrum opublikowane są na stronie internetowej artus.torun.pl.
 3. Organizator ma prawo do dokonania zmian w programie koncertu pod względem artystycznym i czasowym.
 4. W przypadku imprez plenerowych Organizator nie gwarantuje miejsc siedzących.

ZAKUP BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

 

Definicje

Regulamin niniejszy Regulamin Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu dotyczący wydarzeń i najmów, których organizatorem jest Centrum Kultury Dwór Artusa w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
Centrum Kultury Dwór Artusa samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr 4011/4/95 prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń, nr NIP 956-23-58-013, z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
Centrum /Organizator Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
Wydarzenia wydarzenia, wystawy i wernisaże organizowane przez Centrum Kultury Dwór Artusa

 

Cel wdrażania nowych procedur:

 1. kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych;
 2. minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością Centrum Kultury Dwór Artusa;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników CK Dwór Artusa oraz odbiorców.

Przedmiot i zakres stosowania.

1. Przedmiotem procedury jest określenie:

  • Wewnętrznych zasad pracy CK Dwór Artusa.
  • Zasad pracy artystycznej, edukacyjnej i wykonawczej.
  • Zasad organizowania widowni.
  • Zasad bezpieczeństwa podczas wydarzeń.
  • Procedur postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u uczestnika lub obsługi wydarzenia.

2. Zakres stosowania dotyczy uczestników wydarzeń, pracowników, artystów, organizatorów, widzów.

 

§1

Wewnętrzne zasady obowiązujące w Centrum Kultury Dwór Artusa

 1. CK Dwór Artusa zapewnia osobom pracującym przy organizacji wydarzenia płyn do dezynfekcji rąk w następujących miejscach: przy wejściu na teren wydarzenia/zajęć oraz w toaletach, a także rekomenduje noszenie maseczek przez pracowników, mających kontakt z publicznością i uczestnikami zajęć.
 2. CK Dwór Artusa zapewnia dezynfekcje pomieszczeń, jak i środki dezynfekujące dla uczestników wydarzeń, artystów, organizatorów, widzów, uczestników zajęć. Sale są sprzątane przez pracowników CK Dwór Artusa z należytą starannością przy użyciu specjalnych płynów dezynfekujących.

§2

Zasady pracy artystycznej, edukacyjnej i wykonawczej

 1. Artyści i edukatorzy zewnętrzni prowadzący zajęcia w CK Dwór Artusa zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.
 2. CK Dwór Artusa zapewnia regularną dezynfekcję powierzchni używanych przez artystów, a także mikrofonów i innego sprzętu mającego styczność z użytkownikami.

§3

Zasady organizacji widowni w Salach CK Dwór Artusa

 1. Udział widzów w wydarzeniach organizowanych w salach CK Dwór Artusa dopuszczalny jest pod warunkiem stosowania się do aktualnych wytycznych sanitarnych i poleceń pracowników organizatora wydarzeń.
 2. Wzięcie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem przez widza, że:
 • według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną COVID-19, nie przebywa na kwarantannie ani nie pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym,
 • w ostatnich 14 dniach nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 lub osobą na kwarantannie, czy pod nadzorem epidemiologicznym,
 • zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19 obowiązujące w Centrum Kultury Dwór Artusa.
 1. Na terenie wydarzenia rozmieszczone są środki do dezynfekcji rąk.
 2. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
 • U pracowników i publiczności rekomenduje się noszenie maseczek.
 • Rekomenduje się u publiczności dezynfekcje rąk po wejściu do obiektu.
 • Bilety są skanowane za pomocą telefonów komórkowych. Rezygnuje się z przedzierania biletów.

5. Maksymalne limity w poszczególnych salach CK Dwór Artusa są uzależnione od aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

 

§4

                      Zasady organizacji wydarzeń edukacyjnych w placówkach CK Dwór Artusa

 1. W każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno- epidemiologicznej.
 2. Rekrutacja uczestników na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną.
 3. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mają wstępu na salę zajęć.
 5. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.

 

§5 

Zasady funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej

 1. Od 1 lutego 2021 roku Świetlica Środowiskowa przy CK Dwór Artusa: Filia RUDAK, ul. Okólna 169 wznowiła swoją działalność.
 2. Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-16:00 w obecnym reżimie sanitarnym.

 

Regulamin niniejszy Regulamin sprzedaży w portalu biletyna.pl dotyczący sprzedaży online biletów na wydarzenia artystyczne, których organizatorem jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Sprzedaż biletów na wydarzenia dokonywana jest za pośrednictwem strony internetowej www.artus.torun.pl
Centrum Kultury Dwór Artusa samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr 4011/4/95 prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń, nr NIP 956-23-58-013, z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

(dalej „Regulamin”)

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Konkursy – konkursy prowadzone na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz na warunkach każdorazowo, szczegółowo określonych w Social Media („Szczegóły Konkursów”).

Organizator – organizatorem Konkursów jest Centrum Kultury Dwór Artusa z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, NIP: 956-23-58-013. Organizatorem Konkursów mogą być również Partnerzy, jeżeli Szczegóły Konkursów tak stanowią („Współorganizator”).

Fundator – fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator. Fundatorem Konkursów mogą być także Partnerzy, którzy współtworzą z Organizatorem poszczególne Konkursy, jeśli Szczegóły Konkursów tak stanowią.

Social Media – media społecznościowe, w szczególności Facebook, Instagram, Twitter.

Uczestnik – uczestnikiem Konkursów może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody – nagrody przewidziane za osiągnięcia w Konkursach, każdorazowo określone w Szczegółach Konkursów.

Partnerzy – podmioty współtworzące Konkursy.

Komisje Konkursowe – komisje konkursowe, składające się z przedstawicieli Organizatora oraz/lub Fundatora, uprawnione do rozstrzygania wyników Konkursu.

Strona Konkursowa – www.artus.torun.pl, a także inna strona wskazana w Szczegółach Konkursów, na której znajduje się Regulamin Konkursu.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator przeprowadza Konkursy za pośrednictwem Social Media, w sposób każdorazowo określony w Szczegółach Konkursów.
 2. Konkursy mają charakter ogólnopolski, o ile Szczegóły Konkursów nie stanowią inaczej.
 3. Konkursy nie podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. W trakcie trwania Konkursów Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursów.
 6. Uczestnictwo w Konkursach jest dobrowolne.

§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w danym Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 2. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu oraz Szczegółami Konkursu zamieszczonego w Social Media.
 3. Potwierdzić uczestnictwo bądź przystąpić do Konkursu, zgodnie z postanowieniami Szczegółów Konkursu.
 4. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 5. W każdym Konkursie, na zasadach określonych w Szczegółach Konkursu, spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze określoną osobę/określone osoby które nagrodzi.
 6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 nie będą przyjmowane.
 7. Uczestnicy Konkursów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, a także podejmowania działań w zgodzie z obowiązującym prawem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, Fundatora, lub godzą w ich wizerunek i reputację.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Jeżeli udział w Konkursie będzie się wiązać z obowiązkiem Uczestnika do wykonania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), każdy Uczestnik, który wykonał Utwór w ramach Konkursu oświadczy, że jest wyłącznym autorem wykonanego Utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany Utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Utworu przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania Nagrody.

§ 5

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W każdym Konkursie przewidziane są Nagrody określone w Szczegółach Konkursów.
 2. Na zasadach określonych w Szczegółach Konkursów, powołane przez Organizatora Komisje Konkursowe wybiorą spośród Uczestników danego Konkursu określoną liczbę osób które, subiektywnym zdaniem Komisji Konkursowych, najlepiej wykonały wskazane zadanie Konkursowe.
 3. Do zadań Komisji Konkursowych należy wybór zwycięzców Konkursów, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursów oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród zwycięzcom Konkursów oraz terminów ich dostarczenia.
 4. Zadania Komisji Konkursowych określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

§ 6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz Szczegółach Konkursów w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu oraz Szczegółów Konkursów  obowiązuje odpowiednio od chwili jego opublikowania na Stronie Konkursowej oraz w Social Media. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursów. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursów, w celach związanych z realizacją Konkursów i wydania nagród.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursów zostaną niezwłocznie powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników w Social Media lub za pomocą wiadomości e-mail.
 2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursów są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, w tym, lecz nie wyłącznie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien skutecznie przekazać dane niezbędne do przekazania Nagrody. Jednocześnie każdy zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w Social Media oraz na Stronie Konkursowej wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.
 3. Każdy zwycięzca Konkursu po otrzymaniu Nagrody będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru Nagrody, chyba że Organizator zwolni go z tego obowiązku.
 4. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 24 godzin od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Fundatora.
 5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 9

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursami należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Social Media” przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 24 godzin od daty jego zakończenia. Jeżeli w danym Konkursie występuje Współorganizator, reklamacja może zostać zgłoszona na adres każdego z organizatorów.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu e-mail, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursów Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursowej.
 2. Szczegóły Konkursów są dostępne w Social Media przez cały okres trwania danego Konkursu.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Szczegółów Konkursów stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień

§ 11

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2016 r.