ZAKUP BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

§ 1

Definicje

Regulamin niniejszy Regulamin Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu dotyczący wydarzeń, których organizatorem jest Centrum Kultury Dwór Artusa
Centrum Kultury Dwór Artusa samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr 4011/4/95 prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń, nr NIP 956-23-58-013, z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
Centrum /Organizator Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
Wydarzenia spektakle, koncerty i inne wydarzenia artystyczne, organizowane przez Centrum Kultury Dwór Artusa
Kupujący korzystający z systemu sprzedaży tradycyjnej (kasa) i online Centrum

§2

 1. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad uczestnictwa w wydarzeniach.
 2. W przypadku wydarzeń, na które jest wstęp bezpłatny, udział w wydarzeniu oznacza również zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu w zakresie przepisów porządkowych.

§ 3

 1. Bilety na wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury Dwór Artusa są dostępne w kasie Dworu Artusa (Rynek Staromiejski 6) i/lub przez Internet – artus.torun.pl i inne serwisy biletowe wskazane każdorazowo przez Organizatora.
 2. Kasa czynna na godzinę przed każdą imprezą biletowaną organizowaną przez CK Dwór Artusa w miejscu odbywania się wydarzenia.
 3. Zasady sprzedaży biletów przez stronę internetową Organizatora określa Regulamin sprzedaży biletów online.

§ 4

 1. Do wejścia na koncert uprawnia wyłącznie oryginalny bilet zakupiony u Organizatora lub za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub innego serwisu biletowego wskazanego każdorazowo przez Organizatora. Zakupienie biletu u osób postronnych powoduje ryzyko nabycia biletu podrobionego, który nie uprawnia do wejścia na koncert.
 2. Zwrot biletów możliwy jest nie później niż pół godziny przed danym wydarzeniem po okazaniu biletu oraz paragonu.
 3. Zwrot pieniędzy przysługuje w przypadku odwołania koncertu lub za zgodą Organizatora.
 4. Kasa biletowa nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych przez Internet oraz i inne serwisy biletowe wskazane każdorazowo przez Organizatora.
 5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

§ 5

 1. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom (do 26. roku życia), emerytom, rencistom, osobom ze szczególnymi potrzebami, posiadaczom Karty Absolwenta UMK, Toruńskiej Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny (zarówno Toruńskiej, jak i Ogólnopolskiej) oraz Karty Moja Starówk@.
 2. Podczas zakupu Kupujący bez wezwania okazuje dokument uprawniający go do zniżki. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić osoby wchodzące na wydarzenie o okazanie dokumentu uprawniającego do zniżki. Centrum ma prawo odmówić wejścia osobom nieuprawnionym do zniżki.
 3. Dzieciom do ukończenia 4. roku życia przysługuje wstęp bezpłatny na wydarzenia Organizatora pod warunkiem, że dziecko siedzi na kolanach opiekuna.
  a) Wstęp bezpłatny nie dotyczy wydarzeń dedykowanych dzieciom.
  b) Opiekun dziecka na wezwanie Organizatora powinien okazać dokument stwierdzający wiek dziecka (np. książeczkę zdrowia dziecka lub paszport).
 4. W przypadku poszczególnych wydarzeń Dyrektor może udzielić dodatkowych zniżek przed wprowadzeniem do sprzedaży danego wydarzenia.

§ 6

 1. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Organizatora.
 2. Szatnia jest obowiązkowa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie organizowanych wydarzeń oraz za cenne przedmioty pozostawione w szatni.
 4. W Centrum oraz na terenie wydarzeń organizowanych przez Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren organizowanego koncertu osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowującym się agresywnie.
 6. Na teren wydarzeń nie wolno wnosić broni oraz jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia innych uczestników wydarzenia.
 7. W przypadku, gdy uczestnik wydarzeń stanowi zagrożenie dla innych osób, może zostać usunięty z terenu koncertu.
 8. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren wydarzeń.
 9. Zakazuje się wnoszenia na teren wydarzenia organizowanych przez Centrum Kultury swojego alkoholu i jedzenia (w szczególności lodów).
 10. Zabrania się wnoszenia i używania profesjonalnego sprzętu AV oraz aparatów fotograficznych (z zoomem optycznym powyżej x6).
 11. Podczas koncertów obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz rejestrowania audiovideo, chyba że zostanie ogłoszone inaczej.
 12. Podczas wydarzeń obowiązuje nakaz wyciszenia telefonów komórkowych.
 13. Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz w strefie oddziaływania intensywnego oświetlenia o dużej mocy.
 14. Zakazuje się sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych w obrębie organizowanych wydarzeń bez zgody Organizatora.

§ 7

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej artus.torun.pl oraz do wglądu w kasie biletowej Centrum.
 2. Wszystkie informacje na temat programu, cennika oraz godzin pracy działu artystycznego oraz kasy biletowej Centrum opublikowane są na stronie internetowej artus.torun.pl.
 3. Organizator ma prawo do dokonania zmian w programie pod względem artystycznym i czasowym.
 4. W przypadku imprez plenerowych Organizator nie gwarantuje miejsc siedzących.

ZAKUP BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

 

Definicje

Regulamin niniejszy Regulamin Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu dotyczący wydarzeń i najmów, których organizatorem jest Centrum Kultury Dwór Artusa w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
Centrum Kultury Dwór Artusa samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr 4011/4/95 prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń, nr NIP 956-23-58-013, z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
Centrum /Organizator Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
Wydarzenia wydarzenia, wystawy i wernisaże organizowane przez Centrum Kultury Dwór Artusa

 

Cel wdrażania nowych procedur:

 1. kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych;
 2. minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością Centrum Kultury Dwór Artusa;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników CK Dwór Artusa oraz odbiorców.

Przedmiot i zakres stosowania.

1. Przedmiotem procedury jest określenie:

  • Wewnętrznych zasad pracy CK Dwór Artusa.
  • Zasad pracy artystycznej, edukacyjnej i wykonawczej.
  • Zasad organizowania widowni.
  • Zasad bezpieczeństwa podczas wydarzeń.
  • Procedur postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u uczestnika lub obsługi wydarzenia.

2. Zakres stosowania dotyczy uczestników wydarzeń, pracowników, artystów, organizatorów, widzów.

 

§1

Wewnętrzne zasady obowiązujące w Centrum Kultury Dwór Artusa

 1. CK Dwór Artusa zapewnia osobom pracującym przy organizacji wydarzenia płyn do dezynfekcji rąk w następujących miejscach: przy wejściu na teren wydarzenia/zajęć oraz w toaletach, a także rekomenduje noszenie maseczek przez pracowników, mających kontakt z publicznością i uczestnikami zajęć.
 2. CK Dwór Artusa zapewnia dezynfekcje pomieszczeń, jak i środki dezynfekujące dla uczestników wydarzeń, artystów, organizatorów, widzów, uczestników zajęć. Sale są sprzątane przez pracowników CK Dwór Artusa z należytą starannością przy użyciu specjalnych płynów dezynfekujących.

§2

Zasady pracy artystycznej, edukacyjnej i wykonawczej

 1. Artyści i edukatorzy zewnętrzni prowadzący zajęcia w CK Dwór Artusa zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.
 2. CK Dwór Artusa zapewnia regularną dezynfekcję powierzchni używanych przez artystów, a także mikrofonów i innego sprzętu mającego styczność z użytkownikami.

§3

Zasady organizacji widowni w Salach CK Dwór Artusa

 1. Udział widzów w wydarzeniach organizowanych w salach CK Dwór Artusa dopuszczalny jest pod warunkiem stosowania się do aktualnych wytycznych sanitarnych i poleceń pracowników organizatora wydarzeń.
 2. Wzięcie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem przez widza, że:
 • według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną COVID-19, nie przebywa na kwarantannie ani nie pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym,
 • w ostatnich 14 dniach nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 lub osobą na kwarantannie, czy pod nadzorem epidemiologicznym,
 • zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19 obowiązujące w Centrum Kultury Dwór Artusa.
 1. Na terenie wydarzenia rozmieszczone są środki do dezynfekcji rąk.
 2. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
 • U pracowników i publiczności rekomenduje się noszenie maseczek.
 • Rekomenduje się u publiczności dezynfekcje rąk po wejściu do obiektu.
 • Bilety są skanowane za pomocą telefonów komórkowych. Rezygnuje się z przedzierania biletów.

5. Maksymalne limity w poszczególnych salach CK Dwór Artusa są uzależnione od aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

 

§4

                      Zasady organizacji wydarzeń edukacyjnych w placówkach CK Dwór Artusa

 1. W każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno- epidemiologicznej.
 2. Rekrutacja uczestników na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną.
 3. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mają wstępu na salę zajęć.
 5. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.

 

§5 

Zasady funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej

 1. Od 1 lutego 2021 roku Świetlica Środowiskowa przy CK Dwór Artusa: Filia RUDAK, ul. Okólna 169 wznowiła swoją działalność.
 2. Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-16:00 w obecnym reżimie sanitarnym.

 

Regulamin niniejszy Regulamin sprzedaży w portalu GoOut dotyczący sprzedaży online biletów na wydarzenia artystyczne, których organizatorem jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Sprzedaż biletów na wydarzenia dokonywana jest za pośrednictwem strony internetowej www.artus.torun.pl
Centrum Kultury Dwór Artusa samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr 4011/4/95 prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń, nr NIP 956-23-58-013, z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

 

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin i regulamin reklamacji (dalej „warunki handlowe”) regulują prawa i obowiązki GoOut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 19A , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000620284, REGON: 364585464, NIP: 5213736673 (dalej „GoOut”) oraz osób trzecich przy sprzedaży biletów na wszelkie wydarzenia, w szczególności kulturalne, towarzyskie, sportowe lub inne (dalej „Wydarzenia“) za pośrednictwem GoOut.
 2. Organizator Wydarzenia jest osobą fizyczną, prawną, bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną inną niż GoOut, która zapewnia i organizuje przebieg Wydarzenia i która jest sprzedawcą biletów na Wydarzenia (dalej „organizator”). Dane identyfikacyjno-kontaktowe organizatora podawane są zawsze przy konkretnym Wydarzeniu.
 3. Niniejszy regulamin stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy organizatorem jako sprzedającym oraz kupującym bilety na Wydarzenie za pośrednictwem GoOut, zaś kupujący poprzez zakup biletów oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 4. GoOut pośredniczy w sprzedaży biletów za pomocą strony internetowej www.goout.net, a także za pośrednictwem swoich punktów sprzedaży i punktów sprzedaży partnerów umownych (dalej „sieć sprzedaży”).
 5. Za kupno biletów za pośrednictwem sieci sprzedaży uważa się również zakup w ramach zamówień zebranych bezpośrednio w GoOut, za pośrednictwem jego działu handlowego bądź innego działu.
 6. Skontaktować się z GoOut oznacza skontaktować się z osobą upoważnioną, pod jej konkretnym numerem telefonu lub za pośrednictwem adresu e-mail, o ile jest on znany, bądź pod ogólnym numerem telefonu lub za pośrednictwem maila podanego w dziale Kontakt.

2. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż w imieniu i na rachunek Organizatora biletów na wybrane Wydarzenie, za cenę i w ilości wymaganej przez Organizatora.
 2. Umowa jest zawierana wraz z uiszczeniem przez kupującego opłaty za bilety.
 3. GoOut zobowiązuje się dostarczyć kupującemu bilety bez zbędnej zwłoki po uiszczeniu opłaty za bilety, przy czym w przypadku zakupu przez internet, bilety zostaną dostarczone w formie elektronicznej na e-mail podany przez kupującego, a w przypadku zakupu biletów w inny sposób, w sieci sprzedaży (na kasie w GoOut lub u partnera handlowego GoOut), bilety zostaną dostarczone kupującemu bezpośrednio po uiszczeniu opłaty, przez odpowiedniego pracownika, u którego kupujący kupił bilety. Kupującemu nie przysługuje prawo do otrzymania biletów przed uiszczeniem opłaty za bilety w pełnej wysokości.
 4. Wraz z doręczeniem biletów kupującemu przez GoOut, wszelkie zobowiązania GoOut wynikające z umowy zostają spełnione.

3. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do wydarzeń, na które zakupiono bilety

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że GoOut nie jest organizatorem poszczególnych Wydarzeń, na które są sprzedawane bilety. GoOut zapewnia sprzedaż i dystrybucję biletów dla kupujących na poszczególne Wydarzenia, zawsze w imieniu i na rachunek jego organizatora, na podstawie umowy pomiędzy GoOut i organizatorem Wydarzenia. Wraz z zakupem biletu na Wydarzenie powstaje stosunek prawny pomiędzy kupującym i organizatorem danego Wydarzenia. GoOut nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za realizację obowiązków organizatora Wydarzenia, które wynikają z umowy pomiędzy kupującym i organizatorem Wydarzenia.
 2. GoOut w żaden sposób nie odpowiada za to, czy jakiegokolwiek Wydarzenie się odbędzie, nie odpowiada również za jakąkolwiek zmianę dotyczącą Wydarzenia i jego terminów oraz miejsc, ponadto nie odpowiada za ich przebieg, za jakiekolwiek zdarzenia, do których mogłoby dojść podczas Wydarzenia ani za jakiekolwiek fakty, których źródłem byłoby odbycie się lub nieodbycie Wydarzenia. GoOut nie odpowiada za żadne zobowiązania organizatora Wydarzenia. Ponadto GoOut nie odpowiada za żadne majątkowe i niemajątkowe szkody spowodowane po stronie kupującego lub innej osoby spowodowane przez organizatora Wydarzenia ani takie szkody, które powstałyby po stronie kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w związku z Wydarzeniem. Wszelkie roszczenia kupującego i osób trzecich należy zawsze zgłaszać u organizatora Wydarzenia.
 3. Kupujący przez zakup biletu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przez organizatora Wydarzenia. Ponadto kupujący przez zakup biletu zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania.
 4. Organizatorowi każdego Wydarzenia przysługuje prawo do zmiany jego programu, terminu oraz miejsca. Przez zakup biletu, klient przyjmuje do wiadomości to prawo organizatora.
 5. Za ważność i autentyczność biletów kupionych w miejscach poza siecią sprzedaży, GoOut nie odpowiada.

4. Procedury przy zakupie biletów i warunki płatności

 1. Cena za każdy bilet jest podana odrębnie przy każdym Wydarzeniu. Przy każdym Wydarzeniu podano też ewentualne dodatkowe opłaty lub koszty związane z zakupem biletu.
 2. W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.goout.net, za bilet można zapłacić tylko kartą płatniczą, która umożliwia realizację zakupów przez internet.
 3. GoOut nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty kupującego związane z zakupem biletu, wynikające z umowy pomiędzy kupującym i bankiem bądź inną instytucją finansową, która wydała kupującemu kartę płatniczą i która ewentualnie prowadzi dla kupującego rachunek za pośrednictwem którego kupujący dokonuje płatności za bilety.
 4. Bilety nie są wysyłane pocztą, w tym listami poleconymi.

5. Odstąpienie od umowy

Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy kupującym i organizatorem za pośrednictwem GoOut z uwagi na treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz. 827), w myśl którego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

6. Regulamin reklamacji

 1. Wszystkie reklamacje biletów kupionych w GoOut za pośrednictwem sieci sprzedaży podlegają niniejszemu regulaminowi oraz regulaminowi reklamacji zamieszczonemu w niniejszym artykule VI.
 2. Kupujący ma prawo do zwrotu opłaty za bilet tylko w określonych poniżej przypadkach i w poniższych warunkach.
 3. Kupujący nie ma prawa do wymiany biletu na inne Wydarzenie. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia, kradzieży lub innej formy obniżenia wartości biletu, bilet nie zostanie wymieniony na inny, a kupujący nie otrzyma odszkodowania ani też zwrotu kosztu biletu.
 4. GoOut nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, że kupującemu nie zostanie doręczony bilet z winy kupującego, zwłaszcza z uwagi na to, że nie ma możliwości doręczenia kupującemu biletu na podany e-mail (np. zapełniona skrzynka, filtr spam itp.).
 5. Jeśli kupujący nie otrzymał biletu najpóźniej do 1 godziny po zapłaceniu opłaty za bilet, ma on obowiązek, niezwłocznie, najpóźniej do 24 godzin od dnia upływu powyższego terminu na doręczenie biletu, skontaktować się z GoOut i zgłosić, że nie otrzymał on opłaconego biletu. W tym celu, kupujący ma obowiązek przekazania GoOut nazwiska i adresu-mail, które podał jako dane kontaktowe lub identyfikacyjne podczas zakupu biletu. Jeśli GoOut stwierdzi, że bilet faktycznie nie został doręczony kupującemu i nie będzie to przypadek określony w poprzednim ustępie 4 niniejszego regulaminu reklamacji, a przy tym kupujący zgłosił GoOut, że bilet nie został mu doręczony w powyższym podanym terminie i w powyższy sposób, dalsze postępowanie będzie podlegało zasadom określonym poniżej w niniejszym ust. 5.
 6. GoOut zobowiązuje się, że najpóźniej w terminie 24 godzin, przy czym maksymalnie 1 godzinę przed Wydarzeniem, ponownie wyśle kupującemu bilet na adres e-mail podany przez kupującego.
 7. Jeśli Wydarzenie już się odbyło, GoOut zobowiązuje się zwrócić kupującemu pokryty kosz biletu, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez kupującego.
 8. Jeśli organizator całkowicie odwoła wydarzenie, kupujący, który przekazał GoOut swoje dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres pocztowy, faks itp.), zostanie poinformowany za pośrednictwem któregoś z podanych środków komunikacji o tym, że Wydarzenie zostało odwołane. GoOut nie odpowiada przed kupującym za to, że nie będzie się można z nim terminowo skontaktować za pośrednictwem podanych danych kontaktowych, jeśli kupujący terminowo wysłane zawiadomienie o odwołaniu Wydarzenia otrzyma z opóźnieniem nie ze swojej winy.
 9. Jeśli organizator całkowicie odwoła Wydarzenie, GoOut będzie w sposób opisany poniżej zwracać opłatę za bilety tylko do kwoty środków finansowych, którą organizator udzieli GoOut. Przez kwotę środków finansowych rozumie się zwłaszcza środki finansowe, które GoOut otrzymał od kupującego za sprzedaż biletów i które dotychczas nie zostały przelane organizatorowi Wydarzenia. W części, w której roszczenia kupującego nie zostaną zaspokojone, przed kupującym odpowiada wyłącznie organizator odwołanego Wydarzenia, nie zaś GoOut.
 10. Jeśli Organizator zmieni datę Wydarzenia, Kupujący ma prawo do zwrotu opłaty za bilet lub wymiany biletu na voucher do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Kupujący ma prawo złożyć reklamację najpóźniej na 5 dni po pierwotnej dacie wydarzenia i tylko jeżeli bilet nie został wcześniej wykorzystany. W przypadku nie złożenia reklamacji w powyższym terminie, Organizator oraz GoOut mają prawo uznać automatycznie, że Klient zaakceptował nową datę Wydarzenia. Jeżeli data Wydarzenia ulegnie zmianie w wyniku działania siły wyższej, bilet zachowuje swoją ważność dla wydarzenia w nowym terminie. Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany biletu. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów prawa miejscowego, wojna, działania wojenne, rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje, strajki, stan wojenny, stan wyjątkowy, ogłoszenie żałoby narodowej, ogłoszenie epidemii, jak również działania sił przyrody, w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzie, gradobicia, uderzenia piorunów, trąby powietrzne.
 11. Jeśli zostaną spełnione warunki dla zwrotu opłaty za bilety zgodnie z brzmieniem niniejszego regulaminu reklamacji, opłata za bilety zostanie zwrócona kupującemu w następujący sposób:
  1. w przypadku elektronicznego zakupu biletu za pośrednictwem strony www.goout.net, opłata za bilet zostanie zwrócona za pośrednictwem karty płatniczej, którą zapłacono opłatę za bilet, zaś w przypadku płatności przelewem bankowym – na rachunek bankowy, z którego wysłano opłatę za bilet;
  2. w przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży GoOut lub w punkcie sprzedaży partnera umownego GoOut, opłata za bilet zostanie zwrócona w sposób wybrany przez kupującego (w gotówce lub bezgotówkowo), przy czym warunkiem zwrotu opłaty za bilet jest to, by kupujący bez zbędnej zwłoki (do 7 dni od dnia pierwotnej daty odwołanego Wydarzenia) przyszedł do punktu sprzedaży, w którym zakupił bilet na Wydarzenie i zwrócił kupione bilety.
 12. Wszelkie inne reklamacje, niż podano, GoOut będzie przekazywać organizatorowi – celem wydania stanowiska lub bezpośredniego rozpatrzenia. Na wniosek klienta, klient otrzyma bezpośrednie dane kontaktowe organizatora.
 13. Jeśli klient nie kupił biletu na dane wydarzenie w GoOut, nie można w żaden sposób reklamować biletu na jakiekolwiek Wydarzenie, którego klient nie kupił w sieci sprzedaży GoOut.

7. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Jeśli w związku z zakupem biletu na Wydarzenie organizowane przez organizatora lub w związku z przebiegiem organizowanego Wydarzenia, pomiędzy organizatorem Wydarzenia i klientem, który jest konsumentem, powstanie spór konsumencki i nie uda się go rozwiązać polubownie pomiędzy klientem i organizatorem, klient może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu przez określony podmiot pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, e-mail: spsk@wiih.org.pl, web: http://spsk.wiih.org.pl/. Klient może również skorzystać z utworzonej przez Komisję Europejską platformy do rozstrzygania sporów on-line, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Ochrona danych osobowych przy sprzedaży

 1. GoOut przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności

9. Postanowienia końcowe

 1. Gdyby się ukazało, że któryś z przepisów niniejszego regulaminu jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszego regulaminu, które są rozłączne od nieważnego czy nieobowiązującego przepisu.
 2. GoOut ma prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić niniejszy regulamin.
 3. Wszelkie przepisy niniejszyego regulaminu oraz stosunki umowne pomiędzy organizatorem, kupującym i GoOut podlegają polskim regulacjom prawnym.
 4. Wszelkie spory powstałe przy sprzedaży biletów za pośrednictwem GoOut będą rozstrzygane w sądach powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.

Warszawa, 24 maja 2018, GoOut sp. z o.o.

(dalej „Regulamin”)

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Konkursy – konkursy prowadzone na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz na warunkach każdorazowo, szczegółowo określonych w Social Media („Szczegóły Konkursów”).

Organizator – organizatorem Konkursów jest Centrum Kultury Dwór Artusa z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, NIP: 956-23-58-013. Organizatorem Konkursów mogą być również Partnerzy, jeżeli Szczegóły Konkursów tak stanowią („Współorganizator”).

Fundator – fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator. Fundatorem Konkursów mogą być także Partnerzy, którzy współtworzą z Organizatorem poszczególne Konkursy, jeśli Szczegóły Konkursów tak stanowią.

Social Media – media społecznościowe, w szczególności Facebook, Instagram, Twitter.

Uczestnik – uczestnikiem Konkursów może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody – nagrody przewidziane za osiągnięcia w Konkursach, każdorazowo określone w Szczegółach Konkursów.

Partnerzy – podmioty współtworzące Konkursy.

Komisje Konkursowe – komisje konkursowe, składające się z przedstawicieli Organizatora oraz/lub Fundatora, uprawnione do rozstrzygania wyników Konkursu.

Strona Konkursowa – www.artus.torun.pl, a także inna strona wskazana w Szczegółach Konkursów, na której znajduje się Regulamin Konkursu.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator przeprowadza Konkursy za pośrednictwem Social Media, w sposób każdorazowo określony w Szczegółach Konkursów.
 2. Konkursy mają charakter ogólnopolski, o ile Szczegóły Konkursów nie stanowią inaczej.
 3. Konkursy nie podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. W trakcie trwania Konkursów Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursów.
 6. Uczestnictwo w Konkursach jest dobrowolne.

§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w danym Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 2. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu oraz Szczegółami Konkursu zamieszczonego w Social Media.
 3. Potwierdzić uczestnictwo bądź przystąpić do Konkursu, zgodnie z postanowieniami Szczegółów Konkursu.
 4. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 5. W każdym Konkursie, na zasadach określonych w Szczegółach Konkursu, spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze określoną osobę/określone osoby które nagrodzi.
 6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 nie będą przyjmowane.
 7. Uczestnicy Konkursów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, a także podejmowania działań w zgodzie z obowiązującym prawem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, Fundatora, lub godzą w ich wizerunek i reputację.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Jeżeli udział w Konkursie będzie się wiązać z obowiązkiem Uczestnika do wykonania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), każdy Uczestnik, który wykonał Utwór w ramach Konkursu oświadczy, że jest wyłącznym autorem wykonanego Utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany Utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Utworu przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania Nagrody.

§ 5

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W każdym Konkursie przewidziane są Nagrody określone w Szczegółach Konkursów.
 2. Na zasadach określonych w Szczegółach Konkursów, powołane przez Organizatora Komisje Konkursowe wybiorą spośród Uczestników danego Konkursu określoną liczbę osób które, subiektywnym zdaniem Komisji Konkursowych, najlepiej wykonały wskazane zadanie Konkursowe.
 3. Do zadań Komisji Konkursowych należy wybór zwycięzców Konkursów, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursów oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród zwycięzcom Konkursów oraz terminów ich dostarczenia.
 4. Zadania Komisji Konkursowych określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

§ 6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz Szczegółach Konkursów w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu oraz Szczegółów Konkursów  obowiązuje odpowiednio od chwili jego opublikowania na Stronie Konkursowej oraz w Social Media. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursów. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursów, w celach związanych z realizacją Konkursów i wydania nagród.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursów zostaną niezwłocznie powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników w Social Media lub za pomocą wiadomości e-mail.
 2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursów są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, w tym, lecz nie wyłącznie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien skutecznie przekazać dane niezbędne do przekazania Nagrody. Jednocześnie każdy zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w Social Media oraz na Stronie Konkursowej wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.
 3. Każdy zwycięzca Konkursu po otrzymaniu Nagrody będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru Nagrody, chyba że Organizator zwolni go z tego obowiązku.
 4. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 24 godzin od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Fundatora.
 5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 9

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursami należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Social Media” przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 24 godzin od daty jego zakończenia. Jeżeli w danym Konkursie występuje Współorganizator, reklamacja może zostać zgłoszona na adres każdego z organizatorów.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu e-mail, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursów Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursowej.
 2. Szczegóły Konkursów są dostępne w Social Media przez cały okres trwania danego Konkursu.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Szczegółów Konkursów stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień

§ 11

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2016 r.