Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: www.artus.torun.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-06

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

 

Zgodność ze standardami

Witryna jest częściowo zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5,
 • WCAG 1.0 oraz WCAG 2.0 (zawiera również szereg zaleceń wymaganych przez drugi [WAI-AA] oraz trzeci [WAI-AAA] stopnień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0 oraz WCAG 2.0).

Audiodeskrypcja

Witryna internetowa www.artus.torun.pl posiada wbudowane oprogramowanie do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących/niewidzących. Oprogramowanie jest dostępne poprzez:

 • Zaznaczenie tekstu, który ma być odczytany,
 • Kliknięcie w przycisk czytający artykuł.

Oprócz powyższych funkcjonalności można również korzystać z listy programów zewnętrznych dostępnych poniżej:

 1. IVONA MiniReader, bezpłatny program odczytujący strony internetowe, więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software,
 2. JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows,
 3. Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows,
 4. Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich,
 5. Opera, darmowa przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, m.in. skalowanie tekstu, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony. Program dostępny na: Windows, Macintosh, Linux i inne systemy operacyjne.

Klawisze dostępu (access keys)

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Odnośniki

 1. Wiele linków zawiera atrybut title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst linku sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak, jak np. tytuł artykułu),
 2. Cele linków są opisane,
 3. Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują,
 4. Każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nieobsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny lub prawego menu.

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

Wyłączenia

 • Część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Nagrania wideo w zewnętrznych serwisach nie posiadają napisów,
 • Brak klawiatury ekranowej.

Tekst

Dostępne są funkcjonalności urządzeń mobilnych i przeglądarek – zoom/skalowanie.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Kontrast (minimalny) elementów serwisu jest dostosowany,
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS,
 • Możliwość wstrzymania slidera na stronie głównej poprzez hover myszką lub wskazanie palcem na urządzeniu,
 • Nagłówki i etykiety są opisane,
 • Widoczny fokus.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, telefony komórkowe.

JavaScript

Użyte w serwisie skrypty js mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JavaScriptu powoduje pogorszenie estetyki strony oraz wpływa na funkcjonowanie niektórych kluczowych funkcji serwisu.

Oprogramowanie związane z dostępnością

Witryna internetowa www.artus.torun.pl posiada wbudowane oprogramowanie do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących/niewidzących. Oprogramowanie jest dostępne poprzez:

 • Zaznaczenie tekstu który ma być odczytany,
 • Kliknięcie w przycisk czytający artykuł.

Oprócz powyższych funkcjonalności można również korzystać z listy programów zewnętrznych dostępnych poniżej:

 1. IVONA MiniReader, bezpłatny program  odczytujący strony internetowe; więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software,
 2. JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows,
 3. Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows,
 4. Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich,
 5. Opera, darmowa przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, m.in. skalowanie tekstu, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony. Program dostępny na: Windows, Macintosh, Linux i inne systemy operacyjne.

Język migowy

Brak dostępności języka migowego.

Oficjalne wytyczne na temat dostępności (strony w języku angielskim)

 1. W3C accessibility guidelines, wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych opublikowane jako rekomendacja W3C, wraz z wyjaśnieniami;
 2. W3C accessibility techniques, omawia techniki, jakie należy stosować w celu spełnienia kolejnych wytycznych;
 3. W3C accessibility checklist, krótka lista.
 4. Test kompatybilności strony pod kątem dostępności: http://checkers.eiii.eu/ oraz https://achecker.ca/.

Data publikacji strony

2008-01-01

Data aktualizacji strony

2022-11-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Witryna Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu:

Marta Ryhanycz, marta.ryhanycz@artusa.torun.pl, tel. +48 56 655 49 39 wew. 30.

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury Dwór Artusa

Rynek Staromiejski 6

87-100 Toruń

Zależy nam, aby budynek i oferta Centrum Kultury Dwór Artusa były dostępne dla jak największej liczby osób.

Przed wizytą oraz w razie wątpliwości czy jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką do spraw dostępności w Dworze Artusa: Martą Ryhanycz, adres e-mail: marta.ryhanycz@artus.torun.pl, tel./SMS: 668 994 915 (poniedziałek-piątek: 9.00-16.00). W razie potrzeby możemy wyznaczyć osobę, która powita Was w Centrum Kultury Dwór Artusa, pomoże kupić bilety i poinformuje, jak poruszać się po budynku.

OTOCZENIE INSTYTUCJI

Przed budynkiem znajduje się nawierzchnia pokryta kostką granitową i płytą granitową.

DOTARCIE I WEJŚCIE DO CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA

Najbliższy przystanek tramwajowy: Plac Rapackiego i Aleja Solidarności

Najbliższy przystanek autobusowy: Plac Rapackiego i Aleja Solidarności

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony Rynku Staromiejskiego. Drugie wejście, od strony podwórza, od ulicy Kopernika, jest wyjściem ewakuacyjnym, dostępnym jedynie w przypadkach wyższej konieczności.

Budynek ma charakter zabytkowy. Do głównego wejścia prowadzą trzy stopnie o szerokości od 235 centymetrów do 340 centymetrów i wysokości od 12 centymetrów do 16,5 centymetra. Dla osób poruszających się na wózkach zapewniony jest wjazd w postaci aluminiowej, rozkładanej przez personel pochylni o długości 274 centymetrów i nachyleniu 19%. Obok schodów przy lewym displayu od wejścia znajduje się wideodomofon, za sprawą którego można połączyć się z osobą w portierni w celu wyrażenia chęci skorzystania z rampy. Drzwi prowadzące do sieni nie mają progu.

PARKING

Dwór Artusa nie posiada miejsc parkingowych dla osób odwiedzających. Najbliższe, płatne miejsca parkingowe znajdują się przy ulicy Piekary i przy ulicy Św. Jana. Przy ulicy Ducha Świętego 23, w odległości około 170 metrów od Dworu Artusa, znajduje się parking miejski z dwoma wyznaczonymi miejscami dedykowanymi osobom ze szczególnymi potrzebami. Wyznaczone miejsca pokryte są brukowaną powierzchnią. Wydostanie się z miejsca parkingowego na chodnik, wymaga pokonania krawężnika o wysokości przekraczającej 2 centymetry.

PORTIERNIA, SCHODY I WINDA

Portiernia znajduje się po prawej stronie w sieni budynku. Wyposażona jest w indukcyjną pętlę recepcyjną, umożliwiającą odbiór czystego i wyraźnego dźwięku. Przy stanowisku kasowym zamontowane są uchwyty na kule. Za portiernią znajdują się schody, których pierwszy i ostatni stopień ciągu, oznaczony jest kontrastową i antypoślizgową taśmą. Na poziom pierwszego i drugiego piętra można dostać się także windą. W sieni znajduje się winda ulokowana po prawej stronie w głębi korytarza, przed wejściem do restauracji Luizjana. Wyposażona jest w system głosowy. Kabina windy ma wymiar 110 centymetrów na 140 centymetrów.

SZATNIA

Szatnia znajduje się na pierwszym piętrze budynku po lewej stronie. Drzwi prowadzące do szatni posiadają stosowną tabliczkę tyflograficzną z alfabetem Braille’a. Nie posiadają progu.

TOALETA

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajdują się zarówno w toalecie damskiej, jak i męskiej, na pierwszym piętrze budynku. Drzwi do toalet posiadają stosowne tabliczki tyflograficzne z alfabetem Braille’a.

UDOGODNIENIA W BUDYNKU

W budynku znajdują się stosowne tabliczki tyflograficzne opisane alfabetem Braille’a. Są umieszczone na drzwiach pomieszczeń istotnych dla infrastruktury budynku. Schody instytucji, od parteru do drugiego piętra, oznaczone są taśmą antypoślizgową i kontrastową, która rozpoczyna ich ciąg oraz wyznacza koniec. Poręcze schodów na wysokości pierwszego stopnia wyposażone są w nakładki tyflograficzne z alfabetem Braille’a, informujące o bieżącej lokacji osoby w instytucji (piętra lub półpiętra). Takie oznaczenie posiada również wejście i wyjście Dworu Artusa. W poruszaniu się po budynku pomaga system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT. Jego znaczniki znajdują się na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze. W budynku zainstalowany jest także beacon YourWay. Dzięki wymienionym systemom cały obiekt znajduje się w zasięgu aplikacji YourWay i TOTUPOINT.

WYDARZENIA

Istnieje możliwość wypożyczenia słuchawek wyciszających lub przenośnych wzmacniaczy dźwięku FM na czas uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się w instytucji. W razie potrzeby z ich skorzystania należy skontaktować się z koordynatorką do spraw dostępności. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

PIES ASYSTUJĄCY

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Z psem można uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. Będzie na niego czekała miska z wodą.

Centrum Kultury Dwór Artusa – filia Dom Muz Podmurna

ulica Podmurna 1/3

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenia filii umiejscowione są na parterze, na I oraz na II piętrze dwóch kamienic połączonych ze sobą (spichlerza oraz kamienicy sąsiadującej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. W oficynie budynku (oddzielne wejście od strony podwórza) znajdują się pomieszczenia Urzędu Miasta Torunia. Do budynku można dostać się poprzez główne wejście od strony ulicy Podmurnej 1. Ulica Podmurna jest brukowana, z wąskim chodnikiem, dostęp do budynku osobom na wózkach lub z niepełnosprawnością ruchową jest utrudniony. Ze względu na historyczny charakter zabudowy tej części Starego Miasta Torunia nie ma możliwości zmian w tym zakresie. Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku znajduje się portiernia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody prowadzące na I piętro (główna sala widowiskowa, galeria fotograficzna) oraz na II piętro (pomieszczenia administracyjne) znajdują się na wprost wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest poziom parteru (galeria grafiki i malarstwa), natomiast niedostępny jest poziom I oraz II piętra. Obiekt obecnie nie jest wyposażony w windę, charakter budynku nie pozwala na tak znaczną ingerencję w jego infrastrukturę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do budynku filii Podmurna można dostać się również wózkiem dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wejście główne. Brak jest pętli indukcyjnych czy innej infrastruktury w tym zakresie.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Obiekt nie ma miejsc parkingowych przed budynkiem. Nie ma możliwości pozostawienia samochodu bezpośrednio przed obiektem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Z psem można uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. Będzie na niego czekała miska z wodą.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.[/vc_column_text]

Centrum Kultury Dwór Artusa – filia Dom Muz Podgórz

ulica Poznańska 52

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenia filii umiejscowione są na parterze oraz na II piętrze. W budynku mieści się również biblioteka Książnicy Kopernikańskiej (I piętro) oraz pomieszczenia Urzędu Miasta Torunia. Do budynku można dostać się poprzez główne wejście lub boczną klatkę schodową (wejście do biblioteki). Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku znajduje się portiernia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind 

Schody prowadzące na I piętro (główna sala widowiskowa) znajdują się na wprost wejścia głównego. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest poziom parteru (salka warsztatowa, galeria), I piętro oraz poziom II piętra (główna sala widowiskowa). Obiekt obecnie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia budynku wchodzi się po 3 stopniach. Do budynku filii Podgórz można dostać się również po pochylni zainstalowanej po lewej stronie wejścia głównego. Brak pętli indukcyjnych czy innej infrastruktury w tym zakresie.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Obiekt ma 12 miejsc parkingowych przed budynkiem, w tym 4 miejsca dedykowane dla filii Podgórz, brak wyznaczonych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Z psem można uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. Będzie na niego czekała miska z wodą.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Centrum Kultury Dwór Artusa – filia Dom Muz Rudak

ulica Okólna 169

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli 

Główne pomieszczenia filii umiejscowione są na tak zwanym „wysokim parterze” oraz na I piętrze. Instytucja wynajmuje część pomieszczeń od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który administruje całym budynkiem. Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy – konieczność pokonania około 15 stopni schodów. Brak kontroli dostępu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Brak recepcji. Obiekt obecnie nie jest wyposażony w windę. Schody prowadzące na I piętro (pracownia plastyczna) znajdują się po prawej stronie. Sala widowiskowa świetlica środowiskowa oraz mała sala dostępne są na parterze. Pracownia plastyczna znajduje się na I piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych 

Do głównego wejścia budynku wchodzi się po około 15 stopniach na główny taras. Na taras można dostać się również po pochylni zainstalowanej po prawej stronie budynku (od wejścia).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Obiekt ma 8 miejsc parkingowych przed budynkiem, brak wyznaczonych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami. Instytucja nie zarządza przestrzenią wokół budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Z psem można uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. Będzie na niego czekała miska z wodą.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności architektonicznej w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu:

Marta Ryhanycz, marta.ryhanycz@artusa.torun.pl, tel. +48 56 655 49 39 wew. 30, kom. 668 994 915.