Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: www.artus.torun.pl

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-06

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Zgodność ze standardami

Witryna jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 1.0 oraz WCAG 2.0 (zawiera również szereg zaleceń wymaganych przez drugi [WAI-AA] oraz trzeci [WAI-AAA] stopnień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0 oraz WCAG 2.0).

Autodeskrypcja

Witryna internetowa www.artus.torun.pl nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących/niewidzących. Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej:

 

Klawisze dostępu (access keys)

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Odnośniki

 1. Wiele linków zawiera atrybut title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst linku sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak, jak np. tytuł artykułu);
 2. Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują;
 3. Każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nieobsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny lub prawego menu.

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

 

Wyłączenia

 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Tekst

Udostępniono mechanizm pozwalający zwiększyć lub zmniejszyć czcionkę w treści artykułów.

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki oraz jej pogrubienie
 • zmiana kontrastu
 • zmiana skali szarości
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Należy mieć na uwadze iż zmiany w wyglądzie strony i rozmiarze czcionek istotnie wpływają na estetykę strony i służą tylko podniesienia dostępności cyfrowej witryny www.artus.torun.pl

 

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, telefony komórkowe.

 

JavaScript

Użyte w serwisie skrypty js mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JavaScriptu powoduje pogorszenie estetyki strony oraz wpływa na funkcjonowanie niektórych kluczowych funkcji serwisu.

 

Oprogramowanie związane z dostępnością

Witryna internetowa www.artus.torun.pl nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących / niewidzących. Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej:

 1. IVONA MiniReader, bezpłatny program  odczytujący strony internetowe; więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software;
 2. JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows;
 3. Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows;
 4. Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich;
 5. Opera, darmowa przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, m.in. skalowanie tekstu, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony. Program dostępny na: Windows, Macintosh, Linux i inne systemy operacyjne.

 

Język migowy

brak dostępności języka migowego.

 

Oficjalne wytyczne na temat dostępności (strony w języku angielskim)

 1. W3C accessibility guidelines, wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych opublikowane jako rekomendacja W3C, wraz z wyjaśnieniami;
 2. W3C accessibility techniques, omawia techniki, jakie należy stosować w celu spełnienia kolejnych wytycznych;
 3. W3C accessibility checklist, krótka lista.
 4. Test kompatybilności strony pod kątem dostępności: http://checkers.eiii.eu/ oraz https://achecker.ca/

 

Data publikacji strony

2008-01-01

Data aktualizacji strony

2008-09-06

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Witryna Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu:

Patrycja Gancarczyk, patrycja.gancarczyk@artusa.torun.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Centrum Kultury Dwór Artusa

Rynek Staromiejski 6

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony Rynku Staromiejskiego. Drugie wejście od strony podwórza od ulicy Kopernika jest wyjściem ewakuacyjnym, dostępnym jedynie w przypadkach wyższej konieczności.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Recepcja znajduje się po prawej stronie w sieni budynku – tam można uzyskać wszelkie informacje nt. obiektu i działalności Centrum Kultury Dwór Artusa. Winda znajduje się po prawej stronie w głębi korytarza. Dla osób na wózkach dostępny jest poziom I piętra (galeria, szatnia, pomieszczenia saloniku i sekretariatu, toalety) oraz poziom II piętra (sale reprezentacyjne, na których najczęściej odbywają się wydarzenia kulturalne). Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się zarówno w toalecie damskiej, jak i męskiej – na I piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia budynku wchodzi się po trzech stopniach. Istnieje możliwości położenia aluminiowych pochylni w celu umożliwienia samodzielnego wjazdu wózkiem inwalidzkim. W budynku zainstalowany jest beacon YourWay i obiekt jest w zasięgu aplikacji YourWay.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Centrum Kultury Dwór Artusa nie ma żadnych miejsc parkingowych przed budynkiem, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym, co do zasady nie ma jednak możliwości uczestniczenia z psem w koncertach i spotkaniach.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.[/vc_column_text]

Centrum Kultury Dwór Artusa – filia Dom Muz Podmurna

ul. Podmurna 1/3

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenia filii umiejscowione są na parterze, na I oraz na II piętrze dwóch kamienic połączonych ze sobą (spichlerza oraz kamienicy sąsiadującej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. W oficynie budynku (oddzielne wejście od strony podwórza) znajdują się pomieszczenia Urzędu Miasta Torunia. Do budynku można dostać się poprzez główne wejście od strony ulicy Podmurnej 1. Ulica Podmurna jest brukowana, z wąskim chodnikiem, dostęp do budynku osobom na wózkach lub z niepełnosprawnością ruchową jest utrudniony. Ze względu na historyczny charakter zabudowy tej części Starego Miasta Torunia nie ma możliwości zmian w tym zakresie. Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku znajduje się portiernia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody prowadzące na I piętro (główna sala widowiskowa, galeria fotograficzna) oraz na II piętro (pomieszczenia administracyjne) znajdują się na wprost wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest poziom parteru (galeria grafiki i malarstwa), natomiast niedostępny jest poziom I oraz II piętra. Obiekt obecnie nie jest wyposażony w windę, charakter budynku nie pozwala na tak znaczną ingerencję w jego infrastrukturę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do budynku filii Podmurna można dostać się również wózkiem dla osób niepełnosprawnych poprzez wejście główne. Brak jest pętli indukcyjnych czy innej infrastruktury w tym zakresie.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Obiekt nie ma miejsc parkingowych przed budynkiem. Nie ma możliwości pozostawienia samochodu bezpośrednio przed obiektem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym, co do zasady nie ma jednak możliwości uczestniczenia z psem w koncertach i spotkaniach.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.

Centrum Kultury Dwór Artusa – filia Dom Muz Podgórz

ul. Poznańska 52

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenia filii umiejscowione są na parterze oraz na II piętrze. W budynku mieści się również biblioteka Książnicy Kopernikańskiej (I piętro) oraz pomieszczenia Urzędu Miasta Torunia. Do budynku można dostać się poprzez główne wejście lub boczną klatkę schodową (wejście do biblioteki). Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku znajduje się portiernia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind 

Schody prowadzące na I piętro (główna sala widowiskowa) znajdują się na wprost wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest poziom parteru (salka warsztatowa, galeria), natomiast niedostępny jest poziom II piętra (główna sala widowiskowa). Obiekt obecnie nie jest wyposażony w windę (infrastruktura jest zaprojektowana, realizacja windy jest obecnie na etapie uzyskania pozwolenia na budowę).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia budynku wchodzi się po 3 stopniach. Do budynku filii Podgórz można dostać się również wózkiem dla osób niepełnosprawnych po pochylni zainstalowanej po lewej stronie wejścia głównego. Brak jest pętli indukcyjnych czy innej infrastruktury w tym zakresie.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Obiekt ma 12 miejsc parkingowych przed budynkiem, w tym cztery miejsca dedykowane dla filii Podgórz, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym, co do zasady nie ma jednak możliwości uczestniczenia z psem w zajęciach i spotkaniach.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.

Centrum Kultury Dwór Artusa – filia Dom Muz Rudak

ul. Okólna 169

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli 

Główne pomieszczenia filii umiejscowione są na tzw. „wysokim parterze” oraz na I piętrze. Instytucja wynajmuje część pomieszczeń od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który administruje całym budynkiem. Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy – konieczność pokonania ok. 15 stopni schodów. Brak kontroli dostępu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Brak jest recepcji. Schody prowadzące na I piętro (pracownia plastyczna) znajdują się po prawej stronie. Dla osób na wózkach dostępny jest poziom „wysokiego parteru” (sala widowiskowa, świetlica środowiskowa, mała sala, sala widowiskowa), niedostępny jest poziom I piętra (pracownia plastyczna). Obiekt obecnie nie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych 

Do głównego wejścia budynku wchodzi się po ok. 15 stopniach na główny taras. Na taras można dostać się również wózkiem dla osób niepełnosprawnych po pochylni zainstalowanej po prawej stronie budynku (od wejścia).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt ma 8 miejsc parkingowych przed budynkiem, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Instytucja nie zarządza przestrzenią wokół budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym, co do zasady nie ma jednak możliwości uczestniczenia z psem w zajęciach i spotkaniach.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.