Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej: www.artus.torun.pl.

Data publikacji strony internetowej – 2008-01.01

Data ostatniej aktualizacji – 2019-02.20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
  • brak mapy serwisu,
  • część materiałów wideo/multimedialnych nie posiada napisów dla osób niesłyszących,
  • brak zmiany kontrastu.

Wyłączenia

  • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Do 23 września 2020 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Dołożymy wszelkich starań, aby witryna była zgodna z bieżącymi standardami sieciowymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych funkcjonujących w ramach używanej przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Gancarczyk, patrycja.gancarczyk@artusa.torun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 655 49 39 wew. 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny .odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury Dwór Artusa

Rynek Staromiejski 6

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony Rynku Staromiejskiego. Drugie wejście od strony podwórza od ulicy Kopernika jest wyjściem ewakuacyjnym, dostępnym jedynie w przypadkach wyższej konieczności.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Recepcja znajduje się po prawej stronie w sieni budynku – tam można uzyskać wszelkie informacje nt. obiektu i działalności Centrum Kultury Dwór Artusa. Winda znajduje się po prawej stronie w głębi korytarza. Dla osób na wózkach dostępny jest poziom I piętra (galeria, szatnia, pomieszczenia saloniku i sekretariatu, toalety) oraz poziom II piętra (sale reprezentacyjne, na których najczęściej odbywają się wydarzenia kulturalne). Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się zarówno w toalecie damskiej, jak i męskiej – na I piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia budynku wchodzi się po trzech stopniach. Istnieje możliwości położenia aluminiowych pochylni w celu umożliwienia samodzielnego wjazdu wózkiem inwalidzkim. W budynku zainstalowany jest beacon YourWay i obiekt jest w zasięgu aplikacji YourWay.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Centrum Kultury Dwór Artusa nie ma żadnych miejsc parkingowych przed budynkiem, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym, co do zasady nie ma jednak możliwości uczestniczenia z psem w koncertach i spotkaniach.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.

Centrum Kultury Dwór Artusa – filia Dom Muz Podmurna

ul. Podmurna 1/3

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenia filii umiejscowione są na parterze, na I oraz na II piętrze dwóch kamienic połączonych ze sobą (spichlerza oraz kamienicy sąsiadującej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. W oficynie budynku (oddzielne wejście od strony podwórza) znajdują się pomieszczenia Urzędu Miasta Torunia. Do budynku można dostać się poprzez główne wejście od strony ulicy Podmurnej 1. Ulica Podmurna jest brukowana, z wąskim chodnikiem, dostęp do budynku osobom na wózkach lub z niepełnosprawnością ruchową jest utrudniony. Ze względu na historyczny charakter zabudowy tej części Starego Miasta Torunia nie ma możliwości zmian w tym zakresie. Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku znajduje się portiernia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody prowadzące na I piętro (główna sala widowiskowa, galeria fotograficzna) oraz na II piętro (pomieszczenia administracyjne) znajdują się na wprost wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest poziom parteru (galeria grafiki i malarstwa), natomiast niedostępny jest poziom I oraz II piętra. Obiekt obecnie nie jest wyposażony w windę, charakter budynku nie pozwala na tak znaczną ingerencję w jego infrastrukturę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do budynku filii Podmurna można dostać się również wózkiem dla osób niepełnosprawnych poprzez wejście główne. Brak jest pętli indukcyjnych czy innej infrastruktury w tym zakresie.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Obiekt nie ma miejsc parkingowych przed budynkiem. Nie ma możliwości pozostawienia samochodu bezpośrednio przed obiektem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym, co do zasady nie ma jednak możliwości uczestniczenia z psem w koncertach i spotkaniach.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.

Centrum Kultury Dwór Artusa – filia Dom Muz Podgórz

ul. Poznańska 52

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenia filii umiejscowione są na parterze oraz na II piętrze. W budynku mieści się również biblioteka Książnicy Kopernikańskiej (I piętro) oraz pomieszczenia Urzędu Miasta Torunia. Do budynku można dostać się poprzez główne wejście lub boczną klatkę schodową (wejście do biblioteki). Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku znajduje się portiernia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind 

Schody prowadzące na I piętro (główna sala widowiskowa) znajdują się na wprost wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest poziom parteru (salka warsztatowa, galeria), natomiast niedostępny jest poziom II piętra (główna sala widowiskowa). Obiekt obecnie nie jest wyposażony w windę (infrastruktura jest zaprojektowana, realizacja windy jest obecnie na etapie uzyskania pozwolenia na budowę).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia budynku wchodzi się po 3 stopniach. Do budynku filii Podgórz można dostać się również wózkiem dla osób niepełnosprawnych po pochylni zainstalowanej po lewej stronie wejścia głównego. Brak jest pętli indukcyjnych czy innej infrastruktury w tym zakresie.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Obiekt ma 12 miejsc parkingowych przed budynkiem, w tym cztery miejsca dedykowane dla filii Podgórz, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym, co do zasady nie ma jednak możliwości uczestniczenia z psem w zajęciach i spotkaniach.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.

Centrum Kultury Dwór Artusa – filia Dom Muz Rudak

ul. Okólna 169

87-100 Toruń

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli 

Główne pomieszczenia filii umiejscowione są na tzw. „wysokim parterze” oraz na I piętrze. Instytucja wynajmuje część pomieszczeń od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który administruje całym budynkiem. Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy – konieczność pokonania ok. 15 stopni schodów. Brak kontroli dostępu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Brak jest recepcji. Schody prowadzące na I piętro (pracownia plastyczna) znajdują się po prawej stronie. Dla osób na wózkach dostępny jest poziom „wysokiego parteru” (sala widowiskowa, świetlica środowiskowa, mała sala, sala widowiskowa), niedostępny jest poziom I piętra (pracownia plastyczna). Obiekt obecnie nie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych 

Do głównego wejścia budynku wchodzi się po ok. 15 stopniach na główny taras. Na taras można dostać się również wózkiem dla osób niepełnosprawnych po pochylni zainstalowanej po prawej stronie budynku (od wejścia).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt ma 8 miejsc parkingowych przed budynkiem, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Instytucja nie zarządza przestrzenią wokół budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym, co do zasady nie ma jednak możliwości uczestniczenia z psem w zajęciach i spotkaniach.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani online.