Realizujesz lub zrealizowałeś/aś projekt, który włącza osoby z utrudnionym dostępem do kultury? Taką barierą jest np. niepełnosprawność, wiek czy nieznajomość języka. A może angażujesz swoich odbiorców w proces tworzenia działań kulturalnych i współdecydowania? Czekamy na Twoje zgłoszenie do XII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów!

Rusza nabór projektów, które będą mogły zostać zaprezentowane jako dobre praktyki na XII Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów „animacja + włączanie” w dniach 26-28 września w Toruniu. Jeżeli zrealizowany przez Ciebie projekt wpisuje się w temat tegorocznej konferencji, i chcesz o nim opowiedzieć edukatorom i animatorom z całej Polski, koniecznie zgłoś swój projekt do XII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów!

Zespół oceniający składający się z przedstawicieli organizatorów oraz partnerów, czyli: Narodowego Centrum Kultury, Centrum Kultury Dwór Artusa, Teatru im. Wilama Horzycy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Torunia oraz samorzeczników wybierze 16 projektów, które najlepiej wpisują się w założenia tegorocznej konferencji.

Autorzy pozostałych projektów, które nie zakwalifikują się do finałowej szesnastki, będą mieli szansę opowiedzieć o swoich działaniach podczas sesji posterowej.

Czekamy na zgłoszenia działań będących przykładem:

 • animacji kultury,
 • edukacji kulturowej,
 • projektu kulturalnego,

w których różnorodność uczestników jest traktowana jako potencjał oraz ich autorzy:

 1. Starali się zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez np.:
 • narzędzia umożliwiające uczestnictwo osobom z dysfunkcjami,
 • narzędzia umożliwiające uczestnictwo osobom nie posługującym się językiem polskim,
 • niwelowanie barier architektonicznych,
 • zapewnienie inkluzywnej, otwartej na różnorodność atmosfery przez np. używanie inkluzywnego języka.
 1.  Włączali społeczność (jako całość lub poszczególne grupy) w decydowanie o kształcie oferty kulturalnej, stawiające ich w pozycji twórców lub współtwórców kultury, a nie jedynie odbiorców.

Projekty muszą być zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2022 roku lub być na zaawansowanym etapie realizacji. Ocenie nie podlegają projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Giełdy.

Obowiązkowe (bezpłatne) szkolenie z wystąpień publicznych dla autorów 16 wybranych projektów zaplanowane jest na 10-12 sierpnia w Toruniu.


Nabór projektów odbywa się poprzez System Obsługi Programów NCK. Aby zgłosić projekt, należy zalogować się/założyć konto na portalu:

Nabór potrwa od 25 kwietnia do 12 czerwca br. Wyniki naboru pojawią się w pierwszej połowie lipca.

Przed wypełnieniem formularza dokładnie przeczytaj poniższy REGULAMIN NABORU.


Dlaczego warto zaprezentować swój projekt na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów?

 • Zaprezentujesz pomysł, efekty swojej pracy, swoją instytucję/organizację przed animatorami i edukatorami z całej Polski,
 • Poznasz zaangażowanych animatorów i animatorki, którzy wykonują podobne działania i mierzą się z podobnymi wyzwaniami do Twoich, w innych częściach kraju,
 • Weźmiesz udział w profesjonalnym szkoleniu z wystąpień publicznych,
 • Twoje wystąpienie na Giełdzie będzie okazją do wypromowania efektów Twojej pracy i Ciebie – jako profesjonalnego animatora kultury,
 • Twój tekst znajdzie się w publikacji pokonferencyjnej,
 • Masz szansę zainspirować innych i jednocześnie wzmocnić swój potencjał!

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Giełdzie, należy przez to rozumieć Ogólnopolską Giełdę Projektów
  „animacja + włączanie”, która odbędzie się w dniach 26-28 września 2022 roku w Toruniu;
 • NCK, należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13, kod pocztowy: 01-231, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 71/2006, posiadające numer NIP 525–23–58–353;
 • Współorganizatorze regionalnym, należy przez to rozumieć Teatr im. Wilama Horzycy z siedzibą w Toruniu przy pl. Teatralnym 1, 87-100 Toruń, wpisanym do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, pod nr RIK II EK 4011/07/99, posiadającym numer NIP: 956-00-07-858, numer REGON: 871233617,
 • Współorganizatorze lokalnym, należy przez to rozumieć Centrum Kultury „Dwór Artusa”, z siedzibą w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 6, 87-100 Toruń, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Toruń, pod numerem RIK Księga Rejestrowa 10/20, posiadającym numer NIP: 956-235-80-13, numer REGON: 385178656,
 • Osobach ze szczególnymi potrzebami – osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
 • Publikacji NCK, należy przez to rozumieć publikację NCK w serii wydawniczej „Edukacja + Animacja” (w formie elektronicznej lub papierowej), poświęconą animacji kultury oraz projektom prezentowanym podczas  Giełdy;
 • Portalach NCK, należy przez to rozumieć strony internetowe prowadzone przez NCK, w szczególności www.nck.pl.
 • Naborze, należy przez to rozumieć nabór Projektów do prezentacji w ramach Giełdy i Publikacji NCK;
 • Projekcie, należy przez to rozumieć działanie zgłaszane do Naboru;
 • Aplikującym, należy przez to rozumieć podmiot, który zgłasza realizowany przez siebie Projekt do Naboru;
 • Formularzu, należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy za pomocą którego można zgłaszać Projekt do Naboru dostępny na Portalach NCK, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 • Opisie Projektu, należy przez to rozumieć materiały dokumentujące Projekt: w tym w szczególności opis, materiały promocyjne, fotografie i filmy zamieszczone przez Uczestnika w Formularzu,
 • Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Naboru Projektów
  do Giełdy;
 • Zespole Oceniającym, należy przez to rozumieć zespół dokonujący oceny Projektów zgłoszonych za pośrednictwem  Formularza;
 • Liście rankingowej, należy przez to rozumieć listę Projektów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej przyznanej oceny wartości merytorycznej przyznawanej przez Zespół Oceniający;
 • Dobrej Praktyce, należy przez to rozumieć nie więcej niż 16 (szesnaście) Projektów wybranych przez Zespół Oceniający do prezentacji podczas Giełdy oraz na łamach Publikacji NCK;
 • Autorze, należy przez to rozumieć Aplikującego, którego Dobra Praktyka została wybrana przez Zespół Oceniający;
 • Reprezentancie, należy przez to rozumieć osobę, która w imieniu Autora będzie prezentować w czasie Giełdy Dobrą Praktykę. Reprezentant może, ale nie musi być tożsamy z Autorem;
 • Opisie Dobrej Praktyki, należy przez to rozumieć tekst o Dobrej Praktyce stworzony przez Autora na podstawie Opisu Projektu na potrzeby Publikacji NCK wraz z dołączonymi do niego materiałami promocyjnymi, fotografiami, plikami i filmami;
 • Szkoleniu, należy przez to rozumieć organizowane przez NCK bezpłatne szkolenie dla Reprezentantów, dotyczące wystąpień publicznych i prezentacji. Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12 sierpnia 2022 roku w Toruniu. Celem szkolenia jest przygotowanie Reprezentantów do wystąpienia podczas Giełdy.
 • Sesji Posterowej, należy przez to rozumieć element programu Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w którym prezentowane są Projekty zgłoszone w Naborze, ale nie wybrane do Prezentacji podczas sesji plenarnej. Prezentacja Projektów odbywa się na przygotowanych wcześniej posterach w formacie 99 cm x 141 cm.

§ 1 Organizator

Organizatorem Naboru jest NCK.

§ 2 Cel strategiczny

Celem Naboru jest wybór maksymalnie 16 (szesnastu) najciekawszych i różnorodnych Dobrych Praktyk z zakresu animacji kultury, które będą prezentowane podczas Giełdy „animacja + włączanie” w dniach 26-28 września 2022 roku w Toruniu. Opisy wszystkich Dobrych Praktyk mogą znaleźć się również w Publikacji NCK i na Portalach NCK oraz portalach współorganizatora regionalnego i współorganizatora lokalnego.

§ 3 uczestnicy

Nabór jest skierowany do wszystkich osób fizycznych i prawnych, które realizują bądź zrealizowały Projekty kwalifikujące  się do Naboru zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 4.

§ 4 rodzaje kwalifikujących się projektów

 1. Do Naboru mogą być zgłaszane projekty z zakresu animacji kultury i edukacji kulturowej związane z tematem Giełdy: „animacja + włączanie”, w szczególności działania będące przykładem:
 • animacji kultury,
 • edukacji kulturowej,
 • projektu kulturalnego,

w których różnorodność uczestników jest traktowana jako potencjał i:

 1. Starające się zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez np.:
 • narzędzia umożliwiające uczestnictwo osobom z dysfunkcjami,
 • narzędzia umożliwiające uczestnictwo osobom nie posługującym się językiem polskim,
 • niwelowanie barier architektonicznych i geograficznych,
 • zapewnienie inkluzywnej, otwartej na różnorodność atmosfery przez np. używanie inkluzywnego języka.
 1. Włączające społeczność (jako całość lub poszczególne grupy) w decydowanie o kształcie oferty kulturalnej, stawiające ich w pozycji twórców lub współtwórców kultury, a nie jedynie odbiorców
 2. Kryteria oceny projektów przedstawione są szczegółowo w § 7.
 3. Do Naboru mogą być zgłaszane projekty zgodne z tematem Giełdy „animacja + włączanie” oraz dotyczące zadań z dziedziny kultury (zadania z dziedziny sportu są wyłączone). Projekty, które  otrzymają 0 pkt w pkt 1 tabeli określonej w § 7, nie będą poddawane dalszej ocenie.
 4. Zgłaszane Projekty muszą być zrealizowane lub być na zaawansowanym etapie realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
 5. W Naborze nie mogą brać udziału Projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów.

 

§  5 Terminy i tryb naboru projektów

  1. Projekt należy zgłosić za pomocą Formularza.
  2. Formularz należy wypełnić i przesłać od dnia 25 kwietnia  2022 r. do dnia 12 czerwca 2022 r. NCK zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu lub nierozstrzygnięcia Naboru.
  3. Aplikujący oświadcza, że w stosunku do zamieszczanych w Formularzu Utworów przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe, które nie są w żaden sposób ograniczone, zastawione lub przeniesione na osobę trzecią, a ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich.
  4. Wszystkie Opisy Projektów umieszczone i zgłoszone poprzez Formularz zostaną opublikowane na Portalach NCK. NCK zastrzega sobie prawo do redakcji Opisów Projektów przed ich publikacją.

 

§ 6 Tryb oceny projektów

 1. Projekty podlegają ocenie merytorycznej.
 2. Oceny Projektów dokonuje Zespół Oceniający. Zespół Oceniający jest powołany przez Dyrektora NCK, a w jego skład wchodzą przedstawiciele NCK oraz Współorganizatora regionalnego, Współorganizatora lokalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Toruń oraz samorzeczników.
 3. Ocena merytoryczna Projektów jest dokonywana w dwustopniowym postępowaniu:
  1. W pierwszym etapie każdy z członków Zespołu Oceniającego dokonuje indywidualnej oceny każdego Projektu w skali od 0 do 45 punktów w oparciu o kryteria wymienione w § 7 Regulaminu. W oparciu o liczbę przyznanych punktów, Zespół Oceniający tworzy Listę Rankingową Projektów (stworzona na podstawie średniej ocen dla każdego Projektu). Na podstawie indywidualnych ocen członków Zespołu Oceniającego powstaje lista rankingowa stworzona na podstawie średniej ocen dla każdego Projektu. Zespół Oceniający przy ocenie kieruje się kryteriami oceny opisanymi w §7 i zróżnicowaniem Projektów pod kątem terytorialnym.
  2. Drugim etapem jest debata wszystkich członków Zespołu Oceniającego i wyłonienie ostatecznej listy maksymalnie szesnastu Projektów, które zostaną zaprezentowane na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Toruniu. Zespół Oceniający przy ocenie kieruje się kryteriami oceny opisanymi w §7 i zróżnicowaniem Projektów pod kątem terytorialnym.
  3. W trzecim etapie lista maksymalnie szesnastu Projektów, które otrzymają najwyższe oceny, przedstawiana jest Dyrektorowi NCK do ostatecznej decyzji i zatwierdzenia. Zatwierdzona lista przez Dyrektora NCK ma charakter ostateczny i nie podlega trybowi odwoławczemu. Projekty z listy, zostaną zakwalifikowane do prezentacji na Giełdzie i na łamach Publikacji NCK jako Dobre Praktyki.
 1. Ocena Projektów winna się zakończyć nie później niż w terminie 31 dni
  od dnia zakończenia Naboru.
 2. Autorzy Projektów, które nie zostaną zakwalifikowane do prezentacji podczas sesji plenarnej Giełdy mogą zostać zaproszeni do udziału i prezentacji swoich działań podczas Sesji Posterowej.
 3. NCK opublikuje na Portalach NCK wykaz Dobrych Praktyk nie później niż w terminie do 40 dni od dnia zakończenia naboru.

 

§ 7 Kryteria oceny projektów

Ocena wartości merytorycznej odbywa się w oparciu o poniższe kryteria:

LP NAZWA OPIS KRYTERIUM MAKSYMALNA PUNKTACJA
1 ZGODNOŚĆ
Z TEMATEM
Kryterium zakłada zgodność projektu
z tematem Giełdy: animacja+włączanie. Projekt, który w tym kryterium otrzymuje 0 pkt, nie jest poddawany dalszej ocenie. Projekty mogą dotyczyć jedynie zadań z dziedziny kultury (zadania z dziedziny sportu są wyłączone).
1
2 WARTOŚĆ MERYTORYCZNA PROJEKTU Działanie będące przykładem:

 • animacji kultury
 • edukacji kulturowej
 • projektu kulturalnego

w których różnorodność uczestników jest traktowana jako potencjał i:

 1. Starające się zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez np.:
 • narzędzia umożliwiające uczestnictwo osobom z dysfunkcjami,
 • narzędzia umożliwiające uczestnictwo osobom nie posługującym się językiem polskim,
 • niwelowanie barier architektonicznych
  i geograficznych,
 • zapewnienie inkluzywnej, otwartej na różnorodność atmosfery przez np. używanie inkluzywnego języka.
 1. Włączające społeczność (jako całość lub poszczególne grupy) w decydowanie o kształcie oferty kulturalnej, stawiające ich w pozycji twórców lub współtwórców kultury, a nie jedynie odbiorców.
6
3 Odniesienie do potrzeb odbiorców Kryterium dotyczy stopnia uwzględnienia potrzeb odbiorców we wszystkich etapach realizacji projektu.  Maksymalną punktację powinny otrzymać projekty, które poprzedzone były przeprowadzeniem diagnozy potrzeb i zasobów (także diagnozy sytuacji lub obszarów problemowych); w których zostały uwzględnione wszelkie informacje możliwe do zdobycia na etapie planowania projektu, a dotyczyły odbiorców, lokalnego środowiska, zasobów, szerszych kontekstów i trendów (regionalnych i globalnych) ze szczególnym uwzględnieniem standardów dotyczących zapewnienia dostępności projektu osobom ze szczególnymi potrzebami. 7

 

4 AKTYWNE I TWÓRCZE ZAANGAŻOWANIE UCZESTNIKÓW

 

Kryterium zakłada aktywny i twórczy udział uczestników w działaniach realizowanych w ramach projektu. Maksymalną punktację powinny uzyskać projekty, które jak najszerzej i na wielu etapach  angażują wszystkich uczestników (zarówno w organizację jak i w udział) poprzez konsultowanie pomysłów lub ich współtworzenie i nie stawiają uczestników w pozycji wyłącznie biernego odbiorcy. 6
5 ADEKWATNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ WYKORZYSTYWANYCH NARZĘDZI  Maksymalną punktację powinny otrzymać projekty, które:

 • posługują się adekwatnymi (np. w danym kontekście, dla danej społeczności) i atrakcyjnymi narzędziami (szeroko angażują wszelkie dostępnych zmysłów – aspekt wielozmysłowości),
 • mają charakter interdyscyplinarny (czerpią zarówno w treści jak i w formie z więcej niż jednej dyscypliny)
 • odwołują się do osobistych doświadczeń i emocji odbiorców
 • przez poruszany temat, przekazywaną wiedzę i umiejętności trafiają w potrzeby i możliwości uczestników (m.in. poprzez starania dotyczące zapewnienia dostępności projektu osobom ze szczególnymi potrzebami jak np. zapewnienie audiodeskrypcji czy pomocy wolontariuszy).
6
6 PODMIOTOWOŚĆ  Maksymalną punktację otrzymają projekty w których zarówno odbiorcy jak i temat projektu zostaną potraktowani w sposób podmiotowy, wchodzący z nimi w interakcję, w których uczestnicy są zapraszani do samodzielnej refleksji na temat istotny dla projektu, a realizatorzy projektu zakładają otwartość na różnorodne spojrzenia i poglądy. 7
7 ATRAKCYJNA IDENTYFIKACJA WIZUALNA I DOKUMENTACJA PROJEKTU W tym kryterium komisja weźmie pod uwagę spójność i atrakcyjność kompleksowej identyfikacji wizualnej projektu. Maksymalną liczbę punktów powinny otrzymać projekty, które posługiwały się ustaloną, przyciągającą uwagę, estetyczną i nawiązującą do tematu koncepcją wizualną we wszystkich etapach projektu oraz takie w których dokumentacja stanowi ważny element całego procesu projektowego i towarzyszy mu od początku do końca przy zapewnieniu jej dostępności (np. przez uwzględnienie opisów alternatywnych obrazów, grafik, zdjęć dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku oraz pisma Brajla). 4
8 trwałość projektu  Maksymalną punktację powinny otrzymać projekty, które poddane były ewaluacji oraz takie, w których autorzy zadbali o trwałość projektu np. przez zabezpieczenie
i udostępnienie repozytoriów (np. w celach edukacyjnych) lub te które mają zaplanowaną kontynuację lub ich zrealizowanie miało wpływ na zbudowanie publiczności instytucji/organizacji lub na zbudowanie potrzeby uczestnictwa w projektach kulturalnych osób ze szczególnymi potrzebami.
6
9 JĘZYK WNIOSKU (OPISU PROJEKTU) Maksymalną punktację powinny otrzymać wnioski, które zawierają jasny, poprawny
i spójny opis.
2
Razem 45

 

§ 8 Warunki prezentacji dobrych praktyk na łamach publikacji NCK

 1. Autor przekaże NCK Opis Dobrej Praktyki, a w szczególności tekst o Projekcie, zdjęcia oraz materiały promocyjne stworzone na podstawie Formularza zgodnie z wytycznymi NCK, najpóźniej do dnia 4 września 2022 roku. Wytyczne określa Umowa, stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Opisy Dobrych Praktyk oraz informacje o Autorach zostaną umieszczone w Publikacji NCK, która ukaże się w formie elektronicznej lub papierowej.
 3. NCK zastrzega sobie prawo do edycji Opisów Dobrych Praktyk oraz doboru materiałów do Publikacji NCK.
 4. Autor zobowiązuje się zawrzeć z NCK, w terminie do 14 dni licząc od dnia poinformowania o wyborze Dobrej Praktyki, Umowę na mocy której zobowiąże się do stworzenia Opisu Dobrej Praktyki oraz udzieli NCK licencji na jej wykorzystywanie w publikacji bez wynagrodzenia. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Autor zobowiązuję się dostarczyć wraz z umową o której mowa w ust. 4 powyżej materiał ilustracyjny do Opisu Dobrej Praktyki w ilości co najmniej 3 fotografii w jakości min. 300 dpi oraz ewentualnych zgód do wykorzystania wizerunków na potrzeby Publikacji NCK wyrażonych na piśmie przez osoby, których wizerunki zostały utrwalone w dokumentacji fotograficznej przekazanej NCK jako materiał ilustracyjny. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§9 Warunki udziału w szkoleniu

 1. W ciągu 7 dni licząc od dnia poinformowania o wyborze Dobrej Praktyki przez Zespół Oceniający Autor wskaże Reprezentanta, a więc jedną osobę, która będzie reprezentować Dobrą Praktykę podczas Giełdy oraz potwierdzi udział tej osoby w Szkoleniu. Reprezentant może, ale nie musi być tożsamy z Autorem. Wskazanie nastąpi drogą elektroniczną na adres podany przez NCK.
 2. Reprezentant, którego udziału w Szkoleniu został potwierdzony, pokrywa koszt swojego dojazdu do Torunia.
 3. NCK pokrywa koszty zakwaterowania (w pokojach dwuosobowych) i wyżywienia Reprezentanta podczas Szkolenia.
 4. W celu efektywnej pracy podczas Szkolenia Reprezentant jest zobowiązany
  do przygotowania planu prezentacji Dobrej Praktyki i przesłania go na wskazany przez NCK adres w formie elektronicznej w terminie do 2 sierpnia 2022 roku.

 

§ 10 Warunki i formuła prezentacji dobrej praktyki podczas Giełdy

 1. Reprezentant jest uczestnikiem Giełdy, któremu NCK pokrywa koszty dojazdu i noclegu
  w Toruniu zgodnie z potrzebami i do kwoty określonej przez NCK.
 2. Charakter prezentacji i jej ramy zostaną dostosowane do przestrzeni oraz specyfiki Giełdy. Formuła prezentacji Dobrej Praktyki jest określana przez Reprezentanta w porozumieniu z  NCK i opracowywana podczas Szkolenia.
 3. Organizatorzy Giełdy zapewniają podstawowy sprzęt do przeprowadzenia prezentacji podczas Giełdy tj.: ekran, rzutnik i komputer podłączony do rzutnika, nagłośnienie, mikrofon.  Pozostałe materiały i sprzęt pozostają po stronie Reprezentanta.
 4. Reprezentanci są zobowiązani dostarczyć NCK ostateczną prezentację Dobrej Praktyki, którą będą przedstawiać podczas Giełdy (w formie filmu, prezentacji multimedialnej, zdjęć bądź scenariusza), w formie elektronicznej na adres wskazany przez NCK, w terminie do 11 września 2022 roku.
 5. Prezentacje Dobrych Praktyk podczas Giełdy będą rejestrowane i udostępnione w czasie rzeczywistym, oraz po jego zakończeniu, w internecie za pośrednictwiem Portali NCK.

 

§ 11 Dane Osobowe

 1. Zgłoszenie do uczestnictwa w Naborze wiąże się z koniecznością wyrażenia przez Aplikujących zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 210 01 00, w celu przeprowadzenia Naboru oraz realizacji czynności przygotowawczych i organizacyjnych projektu „Ogólnopolska Giełda Projektów 2022”.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dostępne są w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), NCK informuje że:
 4. Administratorami zawartych w umowie danych osobowych Autora są:
 • Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100,
 • Teatr im. Wilama Horzycy, z siedzibą w Toruniu, plac Teatralny 1 (kod pocztowy: 87-100) , tel.: 56 622 12 45,
 • Centrum Kultury Dwór Artusa, z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6 (kod pocztowy: 87-100), tel.: 56 655 49 39,  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 • w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl
 • w Teatrze im. Wilama Horzycy możliwy jest pod adresem email: iod@teatr.torun.pl,
 • w Dworze Artusa możliwy jest pod adresem email: rodo@artus.torun.pl
 1. dane osobowe:
 • w przypadku Aplikujących zgłaszających swój projekt – przetwarzane będą przez Administratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia Naboru i wyłonienia prezentujących projekty oraz realizacji czynności przygotowawczych i organizacyjnych projektu „Ogólnopolska Giełda Projektów 2022”,
 • w przypadku Aplikujących zakwalifikowanych do Sesji Posterowej będą nadal przetwarzane  przez Administratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu umożliwienia udziału w Sesji,
 • w przypadku Autorów wyłonionych do prezentowania projektów – będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów oraz zawarcia i realizacji umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 1. odbiorcami danych osobowych Autora będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratorów, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 2. Autor posiada prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 3. dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres prowadzenia Naboru i wyłaniania prezentujących projekty oraz realizacji czynności przygotowawczych i organizacyjnych projektu „Ogólnopolska Giełda Projektów 2022”, a po jego zakończeniu:
 • w przypadku Aplikujących niezakwalifikowanych do prezentowania projektów oraz sesji posterowej zostaną usunięte,
 • w przypadku Aplikujących zakwalifikowanych do Sesji Posterowej będą nadal przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Sesji i Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów a następnie zostaną poddane obowiązkowej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów,
 • w przypadku Autorów wyłonionych do prezentowania projektów – będą nadal przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów oraz udziału Autorów w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów a następnie zostaną poddane obowiązkowej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Osoby których dane dotyczą maja prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. podanie danych osobowych:
 • w przypadku Aplikujących zgłaszających swój projekt jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić zgłoszenie projektu,
 • w przypadku Aplikujących zakwalifikowanych do sesji posterowej jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić udział w sesji,
 • w przypadku Autorów wyłonionych do prezentowania projektów – jest wymogiem umownym.

 

§  12 Postanowienia końcowe

 1. Giełda nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Giełda ma charakter ogólnopolski.
 3. Regulamin będzie interpretowany zgodnie z polskim prawem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawa sporna, która nie może być rozwiązana przez Aplikującego/Autora/Reprezentanta i NCK polubownie, zostanie rozstrzygnięta przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla NCK.
 5. Zgłoszenie do Akcji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i akceptacją jej treści.
 6. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez NCK.
 7. NCK nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Giełdy, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez NCK, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej (w tym klęski żywiołowej, decyzji administracyjnej władz publicznych, itp.) bądź innych przyczyn niezawinionych przez NCK i będących poza kontrolą NCK, w rezultacie których Giełda lub jej część nie może dojść do skutku, lub została odwołana przez NCK, lub właściwe wypełnienie zobowiązań NCK  nie jest możliwe.
 8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.nck.pl.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią:
  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Wzór umowy